Rechtsgebied

Milieurecht

Milieurecht

Onze advocaten adviseren en procederen regelmatig over uiteenlopende en samenhangende milieurechtelijke aspecten, zoals emissies naar lucht, bodem en water, afvalstoffenproblematiek (waaronder de EVOA), het op- en overslaan en vervoeren van (gevaarlijke) stoffen, externe veiligheidsregelgeving (zoals het BEVI en het BRZO), natuur (zowel soorten- als gebiedsbescherming, waaronder stikstof), bodemverontreiniging, best beschikbare technieken (BBT), (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en REACH. Wij hebben specialistische kennis van alle tot het (bredere) milieurecht behorende regelingen, van Activiteitenbesluit tot Waterwet en van Mijnbouwwet tot de Wet natuurbescherming. Vanzelfsprekend volgen wij ook de ontwikkelingen omtrent de nieuwe Omgevingswet op de voet: niet alleen adviseren onze advocaten over de kansen en uitdagingen die de Omgevingswet biedt, maar ook doceren en publiceren zij hier regelmatig over.    

Wij hebben ruime ervaring in de begeleiding van vergunning-, toezichts- en handhavingstrajecten, van de fase voorafgaand aan besluitvorming tot en met de rechter. Zo zijn wij betrokken bij de vergunningverlening voor (nieuwe) grote industriële installaties, gaswinning, compliance en handhavingsissues en helpen wij bij (interne en overheids)beleidsvorming over verduurzamingseisen en ZZS.

Snijvlak bestuursrecht en civielrecht bij milieurechtelijke thema’s

Daarnaast hebben onze advocaten veel kennis over en ervaring met het procederen en adviseren over milieurechtelijke thema’s die zich op het snijvlak van het civiel recht en het bestuursrecht begeven. Te denken valt aan een geval van bodemverontreiniging dat zowel tot een bestuursrechtelijke saneringsverplichting leidt, als tot een actie uit hoofde van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), dan wel een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een (koop)overeenkomst (art. 6:74 BW) of een schending van erfpachtbepaling oplevert, of strijdig is met het burenrecht. Ook speelt steeds vaker de vraag of de emissie van stoffen en de hiermee samenhangende depositie, hoewel vergund, toch tot onrechtmatige hinder kunnen leiden.

Industrie, overheid en de samenleving kunnen niet zonder elkaar

Dankzij onze ruime ervaring weten we dat onze cliënten in de industriesector opereren in een dynamisch speelveld, waar diverse stakeholders (verschillende overheden, ketenpartners, milieuverenigingen en de omgeving) en belangen een rol spelen. Op de achtergrond van besluitvorming voor milieu- en industrieaspecten spelen altijd de politiek-bestuurlijke dimensie, maatschappelijke tendensen en (media-)aandacht voor milieuaspecten mee. Omdat de ervaring verder leert dat de diverse partijen in milieu- en industriegeschillen over het algemeen structureel met elkaar moeten samenwerken (bijvoorbeeld als het gaat om bedrijven en hun bevoegde gezagen) proberen wij altijd verder te kijken dan een concreet geschil en gaan wij – met de belangen van onze cliënten voorop – op zoek naar structurele, pragmatische oplossing die voor alle partijen werkt.

Track record

Ervaringen uit de praktijk

Case 1

Het adviseren van en de vertegenwoordiging in rechte van een van grootste industriële inrichtingen in Nederland over diverse milieurechtelijke aspecten (o.a. emissies naar de lucht, BBT, vergunningprocedures en handhavingskwesties).

Case 2

Het adviseren van bedrijven over het reduceren van de vergunde emissies van ZZS naar de lucht en in het water, alsmede via de afvalstromen van een bedrijf.

Case 3

Adviseren over de compliance met milieuregelgeving en natuurregelgeving ten behoeve van grote fusies en overnames.

Case 4

Het adviseren van een terminal over de verhouding tussen een publiekrechtelijke saneringsplicht en haar civielrechtelijke verplichtingen uit hoofde van erfpachtvoorwaarden