Rechtsgebied

Belastingrecht

Wij hebben uitgebreide expertise op het gebied van zowel het formele als het materiële belastingrecht, waaronder overdrachtsbelasting, omzetbelasting en alle heffingen van decentrale overheden.

Wij adviseren:

  • in zaken die door hun inhoud of de belangen een bijzonder karakter hebben;

  • in belastingszaken die raakvlakken vertonen met andere rechtsgebieden, zoals het (overheids)privaatrecht en het algemene bestuursrecht;

  • over vastgoedtransacties en de fiscale aspecten van een overeenkomst, bijvoorbeeld de vraag of een schadevergoeding is belast.

Op het gebied van heffingen van decentrale overheden staan wij u bij op het gebied van precariobelasting, complexe waarderingskwesties in het kader van de Wet waardering van onroerende zaken (WOZ), baatbelasting en de hoogte van (bouw)leges.

We procederen bij alle rechterlijke instanties en hebben jarenlange ervaring in procesvoering bij de Hoge Raad. Ook treden wij op in civiele en bestuursrechtelijke procedures waarbij oplegging en invordering van belastingen, heffingen en retributies aan de orde komen. Ook treden wij op als adviseur door het geven van een second opinion.

Onze cliënten zijn zowel de belastingheffende overheid als belastingplichtigen.

Track record

Ervaringen uit de praktijk

Case 1

Voeren van een procedure voor De Nederlandsche Bank over heffingen met betrekking tot financieel toezicht. De voornaamste vraag was of de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving voorzagen in een heffingsbevoegdheid. Daarnaast kwamen aspecten van Europees recht aan bod. De zaak heeft geleid tot de principiële uitspraak van het CbB van 18 september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:475. De aangevallen uitspraak werd vernietigd;

Case 2

Procederen voor een gemeente over de vraag of de gemeente onrechtmatig handelde door tijdens een gesprek met een ondernemer aan te geven dat de ondernemer maatregelen moest treffen, omdat anders zijn onderneming moest worden gestaakt. Bij deze zaak kwamen allerlei aspecten van overheidsaansprakeljkheid en de samenloop met het bestuursrecht aan bod;

Case 3

Advisering over de kwestie of de gemeentelijke aankoop van vastgoed boven de marktwaarde ontoelaatbare staatssteun zou opleveren. Hierbij werd onder meer ingegaan op de diverse mogelijkheden die de gemeente voorhanden had om staatssteun te voorkomen, waaronder een beroep op de de-minimisverordening;

Case 4

In meerdere instanties procederen over de heffing van precariobelasting over ondergrondse leidingen door een gemeente. Hierbij kwam onder meer aan de orde of er privaatrechtelijke toestemming was gegeven voor de aanwezigheid van de leidingen, als gevolg waarvan de heffing niet kon worden opgelegd. Ook werd de vraag beantwoord of de gehanteerde tarieven door de beugel konden.

Case 5

Door de persoonlijke benadering en een kundig team zullen onze advocaten u voorzien van het juiste advies. Wij helpen u graag bij het vinden van een antwoord op uw vraag. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.