Rechtsgebied

Onteigening

De Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden, maar ook bedrijven als ProRail, verwerven grond. Vaak en veel. Voor wegen en waterwegen, dijken en afvalwaterzuiveringsinstallaties, groenprojecten, woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en nog veel meer. Slaagt de overheid er niet in de benodigde grond in der minne te verwerven, dan staat haar - als uiterste middel - onteigening ten dienste. De gedachte daarbij is dat het algemeen belang prevaleert boven het individueel belang.

Gedoogplichten

Eigendom kan ook beperkt worden door de oplegging van zogenaamde gedoogplichten. Daarmee kan de eigenaar worden verplicht om onder meer de aanleg en instandhouding van bepaalde werken - bijvoorbeeld ondergrondse kabels en leidingen of waterstaatswerken - te gedogen. Oplegging van deze gedoogplichten is echter niet mogelijk, indien het belang van de eigenaar onteigening vordert. Maar wanneer is dat het geval? Wat voor gedoogplichten kunnen verder worden opgelegd, en bestaat er aanspraak op een vergoeding?

Advocaten gespecialiseerd in onteigeningsrecht

Van der Feltz advocaten begeleidt gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. De advocaten adviseren en procederen van oudsher veelvuldig op het terrein van onteigening en eigendomsbeperking. De meesten van hen zijn (aspirant-)lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA). Advocaat Jacques Sluysmans is bijzonder hoogleraar onteigenings- en belemmeringenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.