Algemene voorwaarden Van der Feltz advocaten

Art. 1: Van der Feltz advocaten
Van der Feltz advocaten N.V. is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap, statutair gevestigd in Den Haag (KvK Den Haag 27364182). De naamloze vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam “Van der Feltz advocaten”. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van werk- en/of houdstermaatschappijen aandelen in Van der Feltz Advocaten N.V. houden.

Art. 2: Opdrachten
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door of namens Van der Feltz advocaten N.V. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door of namens (een) (middellijk) bestuurder(s), hun werk- en houdstermaatschappijen, alsmede op al degenen die voor Van der Feltz advocaten N.V., al dan niet uit hoofde van een dienstbetrekking, werkzaam zijn, alsmede op toekomstige dienstverlening en/of werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurder(s) en (middellijk) aandeelhouder(s) van Van der Feltz advocaten N.V. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover nodig geldt dit artikel als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek (BW) ten behoeve van voornoemde (rechts)personen, welk beding door Van der Feltz advocaten N.V. namens deze (rechts)personen reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
2.2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW, en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van der Feltz advocaten N.V.
2.3. De uitvoering van (een) aan Van der Feltz advocaten N.V. verstrekte opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij Van der Feltz advocaten N.V. daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door Van der Feltz advocaten N.V. aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
2.4. Van der Feltz advocaten N.V. is bevoegd om in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld procesadvocaten en deurwaarders. Bij de selectie van deze derden zal Van der Feltz advocaten N.V. zoveel als redelijkerwijs mogelijk met de opdrachtgever overleggen. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de inschakeling van de hiervoor bedoelde derden, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Art. 3: Aansprakelijkheid
3.1. Iedere aansprakelijkheid van Van der Feltz advocaten N.V. en/of de in de artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Van der Feltz advocaten N.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Van der Feltz advocaten N.V. beperkt tot het honorarium dat in de betreffende zaak gedurende 12 (zegge: twaalf) kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust is gedeclareerd, met een maximum van EUR 100.000,- (zegge: honderdduizend euro). Elke vordering jegens Van der Feltz advocaten N.V. en/of de in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen vervalt 12 (zegge: twaalf) maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn met de grond voor aansprakelijkheid.
3.2. De in artikel 3.1 omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich tevens uit tot aanspraken in verband met het niet (deugdelijk) functioneren van door Van der Feltz advocaten N.V. en/of de in de artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail. Al het audioverkeer, dataverkeer, telefoonverkeer, faxverkeer en e-mailverkeer geschiedt ongecodeerd.
3.3. Van der Feltz advocaten N.V. en de in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van de derden bedoeld in artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht door Van der Feltz advocaten N.V. hun aansprakelijkheid willen beperken. Van der Feltz advocaten N.V. is gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. In het geval van tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van deze derden zal Van der Feltz advocaten N.V. het redelijkerwijs nodige doen om de voor de opdrachtgever door dergelijke tekortkomingen en/of onrechtmatige daden ontstane schade op deze derde(n) te verhalen, tenzij de opdrachtgever verzoekt de betreffende aanspra(a)k(en) aan hem te cederen. De aansprakelijkheid van Van der Feltz advocaten N.V. en/of de in de artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen voor tekortkomingen van derden strekt niet verder dan hetgeen waarvoor de derde jegens Van der Feltz advocaten N.V. verhaal biedt.
3.4. De opdrachtgever vrijwaart Van der Feltz advocaten N.V. en de in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
3.5. Van der Feltz advocaten N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat haar Stichting Derdengelden Van der Feltz advocaten (KvK Den Haag 27290965) niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn, omdat de bankinstelling waaronder die stichting een of meerdere rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.
3.6. Het bepaalde in dit artikel kan tevens worden ingeroepen door of ten behoeve van de in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen, andere personen voor wie Van der Feltz advocaten N.V. aansprakelijk zou kunnen zijn alsmede door de Stichting Derdengelden Van der Feltz advocaten N.V.

Art. 4: Declaraties en voorschotten
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Van der Feltz advocaten N.V. vastgestelde uurtarieven, en wordt geen opslag voor algemene kantoorkosten in rekening gebracht. Van der Feltz advocaten N.V. is gerechtigd eenzijdig de door haar gehanteerde uurtarieven te wijzigen per een toekomstige datum.
4.2. Bijzondere onkosten (zoals nota’s van deurwaarders, deskundigen, andere derden, griffierechten, reiskosten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.
4.3. Declaraties kunnen maandelijks, of naar gelang de voortgang der werkzaamheden worden verzonden.
4.4. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, tenzij de opdrachtgever daarvan aantoonbaar is vrijgesteld.
4.5. De betalingstermijn van declaraties van Van der Feltz advocaten N.V. bedraagt 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur staat vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever.
4.6. Van der Feltz advocaten N.V. is steeds gerechtigd aan de opdrachtgever een (verrekenbaar) voorschot te vragen op het in rekening te brengen honorarium en eventueel te maken kosten. Bij gebreke van betaling daarvan is Van der Feltz advocaten N.V., na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of te staken. Het voorschot wordt, tenzij anders overeengekomen, verrekend met de eindfactuur. Tevens is Van der Feltz advocaten N.V. gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet of niet volledig betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken zaak of in andere zaken.
Art. 5: Bewaartermijn (dossier)stukken
5.1. Van der Feltz advocaten N.V. is gerechtigd dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, 5 (zegge: vijf) jaar na het afsluiten van een zaak of na de mededeling van archivering daarvan, zonder verdere aankondiging te verwijderen en te vernietigen.

Art. 6: Rechtskeuze en forumkeuze
6.1. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door of namens Van der Feltz advocaten N.V. en/of de in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst prevaleert boven de Engelse tekst. Van der Feltz advocaten N.V. is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen op de website van Van der Feltz advocaten N.V.: 

Download hier de PDF