Rechtsgebied

Algemeen bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht regelt in grote mate de bevoegdheden van bestuursorganen om eenzijdig verplichtingen aan burgers op te leggen. Bedrijven en particulieren hebben het bestuur soms echter ook nodig: zo is voor allerlei activiteiten een vergunning vereist en worden aanvragen voor subsidies ingediend.

Bestuursorganen moeten bij dergelijke vergunning- of subisidieaanvragen het algemeen belang in acht nemen. Daarbij hebben zij een taak bij het toezicht op de naleving van voorschriften. Bij het handelen zonder of in strijd met de verleende vergunning wordt dan ook niet zelden tot handhaving overgegaan. De overheid is daartoe zelfs in beginsel verplicht. De ervaring leert dat met enige regelmaat fouten worden gemaakt, die leiden tot schade van burgers, bedrijven of instellingen. Ook bij de toekenning of verlenging van subsidies kunnen zich omstandigheden voordoen waarin twijfel kan ontstaan of het bestuursorgaan acceptabel gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden. Hoewel de Awb streeft een behoorlijk gebruik van de bevoegdheden overzichtelijk te regelen, leidt de uitvoering van de voorschriften geregeld tot juridische vraagstukken.

Van der Feltz advocaten heeft jarenlange ervaring met het adviseren van en procederen voor zowel private als publieke partijen voor verantwoord gebruik van bevoegdheden met betrekking tot vergunningverlening, subsidiebeslissingen, handhaving en toezicht, de Kieswet en regelgeving voor onderwijsinstellingen. Onze advocaten volgen ontwikkelingen in het bestuursrecht op de voet en als kantoor zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving. De raakvlakken tussen verschillende rechtsgebieden hebben hierin onze bijzondere aandacht.

Binnen het algemeen bestuursrecht staan wij u onder andere graag bij op het gebied van:

 

Track record

Ervaringen uit de praktijk

Case 1

Adviseren en procederen in zaak voor een gemeente over misbruik van bevoegdheid van Wob-verzoeken, waarbij een prejudicie vraag aan de Hoge Raad is gesteld.

Case 2

Begeleiding van decentrale overheden en omgevingsdiensten bij diverse handhavingstrajecten wegens onvergunde lozingen van zeer zorgwekkende stoffen.

Case 3

Bijstaan van een chemisch bedrijf bij het aanvragen van een revisievergunning en de bijbehorende ruimtelijke inpassing.

Case 4

Vertegenwoordiging van de provincie Zuid-Holland terzake de milieuvergunningen van Chemours/DuPont in Dordrecht in verband met de gewenste verlaging van de uitstoot van GenX.