Rechtsgebied

Aanbestedingsrecht en staatssteun

Aanbestedingen

De Europese en Nederlandse aanbestedingsregels, vormen met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) een complex systeem. Aanbestedingen leiden dan ook regelmatig tot uiteenlopende juridische vragen:

  • Welke aanbestedingsprocedures moeten overheden volgen voor het gunnen van opdrachten voor werken, leveringen en diensten?

  • Wat betekent het niet naleven van die procedures voor de opdrachten die de overheid heeft verstrekt en hoe kan tegen de niet-naleving worden opgekomen?

  • Mag de overheid nevendoelen zoals duurzaamheid en milieu of fair trade nastreven?

Onze advocaten adviseren en procederen geregeld bij aanbestedingen, zowel voor overheden als deelnemers gedurende de aanbestedingsprocedure, ook na gunning.

Staatssteun

Steunmaatregelen die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen vervalsen en daarmee het handelsverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie negatief beïnvloeden, zijn in beginsel onverenigbaar met de interne markt en dus verboden. Er bestaan echter uitzonderingen. De Europese Commissie is - als enige instantie - bevoegd om te beoordelen of steunmaatregelen wel verenigbaar zijn met de Europese markt. Voorgenomen steunmaatregelen moeten om die reden meestal worden gemeld bij de Europese Commissie. In afwachting van de beoordeling door de Europese Commissie van de gemelde steunmaatregel mag de overheid die maatregel niet uitvoeren. Steunmaatregelen in relatie tot grondexploitatie en gebiedsontwikkeling hebben de bijzondere aandacht van onze advocaten.

Track record

Ervaringen uit de praktijk

Case 1

Adviseren en succesvol vertegenwoordigen van een drinkwaterbedrijf in een kort geding procedure over een Europese aanbesteding van bouwmaterialen;

Case 2

Adviseren en vertegenwoordigen van een beveiligingsbedrijf in een reeks kort geding- en hoger beroep procedures over aanbestedingen voor beveiligingsdiensten aangaande openbaar vervoer en infrastructuur;

Case 3

Advisering over de kwestie of de gemeentelijke aankoop van vastgoed boven de marktwaarde ontoelaatbare staatssteun zou opleveren. Hierbij werd onder meer ingegaan op de diverse mogelijkheden die de gemeente voorhanden had om staatssteun te voorkomen, waaronder een beroep op de de-minimisverordening.

Case 4

Adviseren en vertegenwoordigen van een grote printerleverancier in een kort geding procedure tegen de Staat der Nederlanden betreffende een aanbesteding voor leveringen.