Rechtsgebied

Energierecht

De vraag naar energie zal de komende jaren alleen maar stijgen. Tegelijkertijd rijzen vragen die verband houden met de transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Wet- en regelgeving zal in overeenstemming worden gebracht met de mondiaal daarover gemaakte afspraken. Gemeenten gaan invulling geven aan hun nieuwe regierol in de energietransitie en industriële bedrijven zullen nieuwe afspraken met de overheid over CO2 reductie -al dan niet in samenwerkingsverbanden- gaan implementeren.

Ons team van advocaten heeft ruime specialistische kennis van en ervaring met de energiesector om die vragen helpen op te lossen vanuit juridisch oogpunt. Onze expertise beslaat de hele keten van het energierecht: van exploratie, productie en transmissie tot de distributie en levering van energie. Zo zijn wij bijvoorbeeld betrokken bij projecten voor (nieuwe) energie-infrastructuur, zowel bovengronds (leidingen en installaties) als ondergronds (kabels en leidingen, opslag van gas en CO2), en adviseren wij bij de vergunningverlening voor grote industriële installaties. Ook de vergunningverlening voor de winning van gas valt binnen onze expertise.

Wij begeleiden niet alleen partijen in de private sector, zoals ontwikkelaars, aannemers en (chemische) industrie, maar ook overheden (gemeenten) en nutsbedrijven.

Integrale aanpak duurzame projecten

Met een integraal projectteam helpen wij onze cliënten bij de energietransitie en de realisatie van duurzame (gebiedsontwikkelings)projecten, waarbij opwekking van energie uit duurzame energiebronnen als zon, wind, aardwarmte en biomassa aan de orde is. Onze gespecialiseerde advocaten werken samen, ieder vanuit hun eigen expertise, en adviseren over uiteenlopende juridische aspecten, zoals de huidige en toekomstige warmtewetgeving (nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening), aansluitplichten, bodemenergiewetgeving, ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht, joint venture overeenkomsten, wet-en regelgeving voor de productie van waterstof etc.

Track record

Ervaringen uit de praktijk

Case 1

Adviseren energiebedrijf over (toekomstige) waterstofregulering. Het energiebedrijf is betrokken bij de ontwikkeling van diverse groene waterstofprojecten.

Case 2

Het adviseren van ontwikkelaars van windenergie projecten op zee over de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee.

Case 3

Met een muliti-disciplinair team van gespecialiseerde advocaten adviseren wij ondernemingen, waterbedrijven, gemeenten en provincies over de ontwikkeling van warmteprojecten in het licht van bestaande en aankomende Warmtewetgeving en overige relevante juridische aspecten (aanbestedingsrecht, aansluitplicht, aansluitkosten, bodemenergiewetgeving, staatssteun, joint venture overeenkomsten, governance, ligrechten van het netwerk).

Case 4

Adviseren over de governance voor het realiseren van een warmtevoorziening uit drinkwaterleidingnet voor een nieuw te realiseren woonwijk door geintegreerd team van advocaten gespecialiseerd in energierecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht en staatssteunrecht.

Case 5

Het begeleiden van energiebedrijven, industrie, en (decentrale) overheid bij het bepalen van hun strategie en toekomstige activiteiten met het oog op nieuwe energiewetgeving, zoals de invulling van de Wetgevingsagenda Energietransitie, het Klimaatakkoord en de Omgevingswet.

Case 6

Het adviseren van netbeheerders en ontwikkelaars van geothermieprojecten over wijzigingen in de Mijnbouwwet.

Case 7

Adviseren over de vigerende wet-en regelgeving voor de productie van waterstof.

Case 8

Adviseren en procederen over de mijnbouw(wetgeving), zoals seismisch onderzoek, aardgas, geothermie, CO2 opslag, boringen en winningsplannen.