Rechtsgebied

Energierecht

Een nieuw energie-landschap

De ontwikkelingen binnen het energierecht gaan in sneltreinvaart. De vraag naar energie zal de komende jaren alleen maar stijgen. Tegelijkertijd komen er in de praktijk steeds meer vraagstukken, die in het bijzonder voortvloeien uit de noodzakelijke transitie van fossiele naar duurzame energie. Deze vraagstukken raken aan het beleid op milieu, ruimtelijke ordening, marktordening en een sociale verdeling van lasten en lusten. Wet- en regelgeving zal de komende jaren in overeenstemming worden gebracht met de mondiaal gemaakte afspraken over verschillende van deze aspecten, om de transitie naar een duurzame energievoorziening te bewerkstelligen. Ook op Europees niveau zullen steeds grotere verwachtingen op het gebied van duurzaamheid hun weg vinden naar regelgeving, deze trend blijkt immers al uit de uitgevaardigde richtlijnen en verordeningen die beogen de interne Europese energiemarkt te bewaken en te ordenen en duurzame energieopwekking te stimuleren.

De overheid, met name gemeenten, zullen invulling gaan geven aan hun nieuwe regierol in deze energietransitie, waarbij zij een grote verantwoordelijkheid zullen dragen in het faciliteren van de inpassing van energie-infrastructuur en het ordenen van de vraag en het aanbod naar warmte. Daartoe zullen wet- en regelgeving in de toekomst nieuwe (al dan niet planmatige) instrumenten bieden. Industriële bedrijven zullen nieuwe afspraken met de overheid over duurzaamheid en CO₂ emissiereductie gaan implementeren. Deze afspraken bevinden zich in een constant spanningsveld tussen individuele en publieke belangen. Door onze ruime ervaring op het publiek-private snijvlak, kennen wij onze weg binnen dit spanningsveld. Hierdoor kunnen onze advocaten als geen ander uw belangen vertegenwoordigen en behartigen.

Integrale aanpak duurzame projecten

Ons team van advocaten heeft brede specialistische kennis van en ruime ervaring met de energiesector om te helpen die vraagstukken op te lossen vanuit juridische invalshoek. Onze expertise beslaat de hele keten van het energierecht: van exploratie, productie en transmissie tot de distributie en levering van energie. Met een integraal projectteam helpen wij onze cliënten zich een weg te banen door de juridische aspecten van de energietransitie en bij de realisatie van duurzame projecten. Onze gespecialiseerde advocaten werken samen, ieder vanuit hun eigen expertise, en adviseren of procederen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Onze dienstverlening is dan ook niet beperkt tot één rechtsgebied, maar beoogt u van begin- tot eindpunt volledig te ondersteunen.

Ons team heeft ervaring met het begeleiden van projecten onder meer over opwekking van energie uit duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, aardwarmte en biomassa. Ons team beschikt over ruime kennis en ervaring bij het adviseren over relevante wet- en regelgeving, zoals de huidige en toekomstige warmte- of energiewetgeving (Wet collectieve warmtevoorziening, Energiewet), aansluitplichten, bodemenergiewetgeving, ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht, joint venture-overeenkomsten of wet- en regelgeving voor de productie van nieuwe energiedragers en warmtebronnen, zoals waterstof of geothermie. Zo zijn wij bijvoorbeeld betrokken geweest bij projecten voor (het aanleggen van nieuwe) energie-infrastructuur, zowel bovengronds (leidingen en installaties) als ondergronds (kabels en leidingen, installaties voor de afvang en opslag van gas en CO₂). Daarnaast adviseren wij bij de vergunningverlening voor grote industriële installaties, waaronder voor de winning van (aard)gas.

Ons team is daarbij goed op de hoogte en uitgerust met actuele kennis van zowel de technische ontwikkelingen als die op het gebied van nationaal en Europees beleid en wet- en regelgeving. Wij begeleiden niet alleen partijen in de private sector, zoals energiebedrijven, ontwikkelaars, aannemers en (chemische) industrie, maar ook overheden (in het bijzonder gemeenten en provincies) en nutsbedrijven. Wij denken met  grote regelmaat mee bij de totstandkoming van nieuwe energie wet- en regelgeving vanuit de belangen van onze cliënten. Ook fungeren wij als klankbord voor juridische aspecten van strategische besluitvorming voor zowel bedrijven als overheden. Kortom, we hebben alles in huis om u in deze sector optimaal te bedienen.

Track record

Ervaringen uit de praktijk

Case 1

Adviseren energiebedrijf over (toekomstige) waterstofregulering. Het energiebedrijf is betrokken bij de ontwikkeling van diverse groene waterstofprojecten.

Case 2

Het adviseren van ontwikkelaars van windenergie projecten op zee over de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee.

Case 3

Met een muliti-disciplinair team van gespecialiseerde advocaten adviseren wij ondernemingen, waterbedrijven, gemeenten en provincies over de ontwikkeling van warmteprojecten in het licht van bestaande en aankomende Warmtewetgeving en overige relevante juridische aspecten (aanbestedingsrecht, aansluitplicht, aansluitkosten, bodemenergiewetgeving, staatssteun, joint venture overeenkomsten, governance, ligrechten van het netwerk).

Case 4

Adviseren over de governance voor het realiseren van een warmtevoorziening uit drinkwaterleidingnet voor een nieuw te realiseren woonwijk door geintegreerd team van advocaten gespecialiseerd in energierecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht en staatssteunrecht.

Case 5

Het begeleiden van energiebedrijven, industrie, en (decentrale) overheid bij het bepalen van hun strategie en toekomstige activiteiten met het oog op nieuwe energiewetgeving, zoals de invulling van de Wetgevingsagenda Energietransitie, het Klimaatakkoord en de Omgevingswet.

Case 6

Het adviseren van netbeheerders en ontwikkelaars van geothermieprojecten over wijzigingen in de Mijnbouwwet.

Case 7

Adviseren over de vigerende wet-en regelgeving voor de productie van waterstof.

Case 8

Adviseren en procederen over de mijnbouw(wetgeving), zoals seismisch onderzoek, aardgas, geothermie, CO2 opslag, boringen en winningsplannen.