Sector

Industrie

In een klein land als Nederland zijn de uitdagingen voor de industriesector en het milieu groot. De maatschappelijke en juridische ontwikkelingen volgen elkaar snel op: de verduurzaming van de industrie, de stikstofcrisis, gaswinning, maar ook de telkens aangescherpte milieuregelgeving uit Brussel, aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en de (aanstaande) watercrisis zijn aan de orde van de dag. Wij volgen deze ontwikkelingen niet alleen op de voet, maar weten ook dat deze uitdagingen concrete én structurele oplossingen vragen.

Expertise en ervaring

Wij beschikken over ruime, specialistische kennis en ervaring in het adviseren van en (zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk) procederen ten behoeve van de industriesector. Wij vertegenwoordigen daarbij zowel (multinationale) bedrijven in de (zwaardere en chemische) industrie en energiesector als overheden (waaronder toezichthouders). Onze advocaten adviseren regelmatig over uiteenlopende milieurechtelijke aspecten, zoals de uitstoot van stoffen, afvalstoffen, Natura 2000-gebieden, stikstof, mijnbouw, externe veiligheidsregelgeving, bescherming van (dier)soorten en bodemverontreiniging. Daarbij zijn wij betrokken in alle fasen van besluitvormingstrajecten voor milieuaspecten (vergunningen, toezicht en handhaving), maar kijken wij ook met een integrale blik hoe strategieën en ambities rondom verduurzaming (zoals nieuwe milieutechnieken en -installaties voor het verminderen van uitstoot van stoffen en de productie van waterstof) juridisch kunnen worden verwezenlijkt.

Industrie, overheid en de samenleving kunnen niet zonder elkaar

Dankzij onze ruime ervaring weten we dat onze cliënten in de industriesector opereren in een dynamisch speelveld, waar diverse stakeholders (verschillende overheden, ketenpartners, milieuverenigingen en de omgeving) en belangen een rol spelen. Op de achtergrond van besluitvorming voor milieu- en industrieaspecten spelen altijd de politiek-bestuurlijke dimensie, maatschappelijke tendensen en (media-)aandacht voor milieuaspecten mee. Omdat de ervaring verder leert dat de diverse partijen in milieu- en industriegeschillen over het algemeen structureel met elkaar moeten samenwerken (bijvoorbeeld als het gaat om bedrijven en hun bevoegde gezagen) proberen wij altijd verder te kijken dan een concreet geschil en gaan wij – met de belangen van onze cliënten voorop – op zoek naar structurele, pragmatische oplossing die voor alle partijen werkt.

Track record

Ervaringen uit de praktijk

Case 1

Het adviseren van en de vertegenwoordiging in rechte van een van de grootste industriële inrichtingen in Nederland over diverse milieurechtelijke aspecten (o.a. emissies naar de lucht, BBT, vergunningprocedures en handhavingskwesties).

Case 2

Adviseren van bedrijven in de chemische en olie-industrie over verplichtingen op grond  van de REACH-verordening (ook voor non-EU-companies en ketenpartners). 

Case 3

Het adviseren van bedrijven over het reduceren van de vergunde emissies van ZZS naar de lucht en in het water, alsmede via de afvalstromen van een bedrijf.