Rechtsgebied

Cassatie

De cassatieprocedure heeft een bijzonder karakter, omdat de Hoge Raad bij de beoordeling van een zaak gebonden is aan de feiten zoals vastgesteld door lagere rechterlijke instanties. De Hoge Raad kan uitspraken alleen vernietigen (“casseren”) wanneer sprake is van strijd met het recht dan wel van een onvoldoende of ondeugdelijke motivering. De behandeling van - en advisering over - zaken die aan de Hoge Raad worden voorgelegd vormt daarom een specialisme op zich.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in het voeren van cassatieprocedures. Zij zijn gespecialiseerd in civiele procedures, met name het onteigeningsrecht, overheidsprivaatrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht, bouwrecht, huurrecht en belastingrecht (rijksbelastingen, belastingen van lagere overheden).

Cassatietermijn

De termijn voor het instellen van een cassatieberoep voor bodemzaken is 3 maanden. Kortgedingprocedures kennen een termijn van slechts 8 weken. In faillissementszaken is deze termijn nog korter: 8 dagen. Het is dan ook aan te bevelen om de cassatieadvocaat in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen om de kansen van een cassatieprocedure te beoordelen.

Sparring-partner

Wanneer collega-advocaten een cassatieprocedure overwegen of wanneer de wederpartij cassatie heeft ingesteld, fungeren wij graag als sparring-partner om de kans van slagen te beoordelen. Ook in eerdere aanleg verlenen wij bijstand. Zo adviseren wij veelvuldig in lopende procedures voor de feitelijke rechter (Rechtbank en Hof), zodat onze cliënten, de behandelend advocaat en diens cliënt een zo goed mogelijke uitgangspositie in de eventuele latere cassatieprocedure verwerven. Maar uiteraard in de eerste plaats om bij de lagere rechter tot een zo gunstig mogelijke uitspraak te komen.

Wanneer de Hoge Raad de zaak (terug)verwijst naar een (ander) gerechtshof, kijken wij graag mee.

Track record

Ervaringen uit de praktijk

Case 1

Voeren van een principiële cassatieprocedure over een privaat-publieke samenwerking tussen een projectontwikkelaar en een gemeente. Hier ging het om de uitleg van een overeenkomst over de aanleg van een woonwijk.

Case 2

Procederen voor een gemeente over de vraag of de gemeente onrechtmatig handelde door tijdens een gesprek met een ondernemer aan te geven dat de ondernemer maatregelen moest treffen, omdat anders zijn onderneming moest worden gestaakt. Bij deze zaak kwamen allerlei aspecten van overheidsaansprakelijkheid en de samenloop met het bestuursrecht aan bod.