Rechtsgebied

Grondverwerving en grondexploitatie

De Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden, maar ook bedrijven als ProRail, verwerven grond. Vaak en veel. Voor wegen en waterwegen, dijken en afvalwaterzuiveringsinstallaties, groenprojecten, woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en nog veel meer. Daarnaast beogen overheden regelmatig nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, te stimuleren of in goede banen te leiden.

Hierin staat een gevarieerd scala aan juridische wegen open. Dit loopt uiteen van een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten tot onteigening volgens de procedure in de Onteigeningswet. Daarnaast bestaan er voor ontwikkelaars ook verplichtingen, zoals de verplichting tot het opstellen van een grondexploitatieplan.

Er valt veel winst te behalen ten aanzien van de relatie tussen overheid en burger/bedrijf. Contracteren met de overheid of publiek-private samenwerking tussen beiden is juridisch maatwerk. Van de adviserende jurist vraagt dit een goed overzicht van de mogelijkheden, ervaringen met knelpunten en veel inventiviteit.

Van der Feltz advocaten begeleidt gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures en andere vraagstukken rondom grondverwerving en -exploitatie:

  • Gemeentelijk voorkeursrecht

  • Grondexploitatie en kostenverhaal

  • PPS en contracteren met de overheid