Pauline van Aardenne

Senior advocaat
Portret

Pauline specialiseert zich in het ruimtelijk bestuursrecht en het milieurecht met een sterke focus op bedrijven uit de (zwaardere) industrie. Zij kent het speelveld, waarin die bedrijven opereren, de risico’s waarmee die bedrijven zich geconfronteerd zien en zij volgt de ontwikkelingen, waarmee deze bedrijven rekening moeten houden, op de voet.

Pauline is regelmatig betrokken bij handhavingstrajecten (onder meer als gevolg van BRZO-inspecties), waarbij milieuautoriteiten of de Inspectie SZW betrokken zijn. Ook het begeleiden van omgevingsvergunningprocedures, waaronder advisering over de implementatie van BBT-conclusies, vormt een belangrijk deel van de praktijk van Pauline. Verder adviseert zij regelmatig over uiteenlopende milieurechtelijke aspecten, zoals afvalstoffenproblematiek (waaronder de EVOA), het op- en overslaan van gevaarlijke stoffen, externe veiligheidsregelgeving, bodemverontreiniging en REACH.


Bedrijven zien zich voortdurend geconfronteerd met veranderende eisen en uitdagingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en energiebesparing. De nieuwe Omgevingswet, die binnenkort in werking zal treden, zal bijvoorbeeld de huidige vergunningstructuur compleet veranderen. Ook deze veranderingen spelen een grote rol in de praktijk van Pauline.


Pauline weet vanuit haar juridische expertise de vertaalslag te maken naar de techniek en vice versa. Door met alle belanghebbende partijen goede relaties te onderhouden en op verschillende niveaus te kunnen communiceren, komt zij tot zo gunstig mogelijke resultaten voor haar cliënten.

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Begeleiden

van een uitgebreid revisievergunningtraject van een groot chemisch concern, waarbij het onder meer ging over de juiste implementatie van BBT-conclusies.

Begeleiden

van diverse handhavingstrajecten (m.b.t. het tekortschieten van interne veiligheidsprocedures) tegen een bedrijf dat grote hoeveelheden brandbare vloeistoffen opslaat, aanhangig gemaakt door een omgevingsdienst en de Inspectie SZW na een BRZO-inspectie.

Procederen

tegen een ambtshalve wijziging van een omgevingsvergunning, waarbij emissiegrenswaarden aan een afvalstoffenverwerker werden opgelegd, die weliswaar in overeenstemming waren met de desbetreffende BBT-conclusies, maar door het bedrijf om technische en financiële redenen niet konden worden gehaald.

Handhavingsprocedure voeren

die voortvloeide uit de lozing van gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater.

Advisering

over de vraag of subsidie kan worden verleend voor saneringsmaatregelen die verder gaan dan waar de Wet bodembescherming toe verplicht.

Advisering

over de vormgeving van een omgevingsvergunning voor verschillende bedrijven die op één grondgebied hun werkzaamheden verrichten.

Advisering

over autorisatieprocedure voor zeer zorgwekkende stoffen op grond van de REACH-verordening en de mogelijkheden voor een downstream-user om hangende een autorisatieprocedure een verzoek om verlenging van die autorisatie te doen.

Aanbevelingen

Legal 500 2024

Environment and Planning, Band 1 & Rising Star

‘The team has all the necessary expertise as well as an expert and practical approach to the issues at hand and the clients’ best interests at heart.’ ‘Fast and to-the-point. They take a practical approach to the issue and tailor advice to the client’s needs.’ ‘Van der Feltz has an outstanding reputation and is a very strong competitor. They have experience on all relevant aspects of real estate law and projects. They are professional and try to get the best results for their clients.

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)

Publicatie