Publicatie

Consultatieversie Wetsvoorstel rechtsbescherming bij aanbesteden (Vastgoedrecht 2023/5)

Het is een terugkerend thema in de rubriek (aanbestedingsrecht) in Vastgoedrecht: de rechtsbescherming bij aanbestedingsprocedures.

Al jaren wordt in opdracht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat onderzoek naar de rechtsbescherming bij aanbestedingen gedaan (o.m. door middel van het programma ‘Beter Aanbesteden’). In dit onderzoek is onder meer geconcludeerd dat de rechtsbescherming van ondernemers ter zake van klachten dient te worden verbeterd. Op basis hiervan heeft de Minister in 2021 het ‘Maatregelenpakket rechtsbescherming’ afgekondigd en is in 2022 de ‘Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden’ gepubliceerd. Eén van de meest recente maatregelen van voornoemd maatregelenpakket is dat de Minister een eerste stap heeft gezet om de Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw 2012) te wijzigen. Immers, op 14 juli 2023 heeft de Minister de consultatieversie van het ‘Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden’ gepubliceerd. In dit artikel zullen Marc Houweling en Brim Tonino enkele in het oog springende aspecten van dit Wetsvoorstel voorbij laten komen en in context plaatsen.