Publicatie

Handreiking klachtenafhandeling bij aanbesteden

Als vervolg op het ‘Maatregelenpakket ter verbetering van de rechtsbescherming bij aanbesteden’ (afgekondigd bij Kamerbrief van Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 12 februari 2021) is op 17 februari 2022 de ‘Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden’ gepubliceerd. Deze handreiking is opgesteld om aanbestedende diensten te stimuleren een onafhankelijk klachtenloket in te richten en een klachtenregeling op te stellen. De ‘Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden’ geeft voorschriften voor onder meer de klacht, het klachtenloket, de klachtenprocedure, de in- en externe verantwoording van het klachtenloket en de mogelijke samenwerking tussen aanbestedende diensten bij klachtafhandeling.