Ronald Olivier

Senior advocaat
Portret

Ronald is gespecialiseerd in omgevingsrecht, bestuursrecht en energierecht. Hij treedt op zowel voor ondernemingen als overheden. Hierdoor kan hij goed de wederzijdse belangen van partijen inschatten en snel tot concrete en duidelijke oplossingen komen voor zijn cliënten. In geval van verstoorde verhoudingen streeft hij ernaar om verschillen van inzicht te overbruggen zodat een zo gunstig mogelijk resultaat wordt bereikt.

Zo staat hij regelmatig bedrijven bij in de industrie- en energiesector die worden geconfronteerd met (verscherpt) toezicht en (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke) handhaving door onder meer omgevingsdiensten, Inspectie SZW, ILT, Agentschap Telecom, SodM en het OM. Daarnaast begeleidt hij decentrale overheden en omgevingsdiensten bij handhavingstrajecten.


Verder adviseert en procedeert Ronald onder meer over bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke vraagstukken in de energiesector. Hij heeft ruime ervaring in de sectoren (onshore en offshore) gaswinning, geothermie en zonne-energie en windenergie.


Ronald is auteur van het artikelsgewijs commentaar van Kluwer Milieurecht Totaal op de Wet windenergie op zee en hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. Daarnaast is hij vakredacteur van het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht (JM) voor het onderwerp Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming, waaronder stikstof). Hij annoteert regelmatig rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften.


Daarnaast is hij lid van een subcommissie van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) die zich bezighoudt met omgevings(rechtelijke) aspecten van wind op land.


Na zijn masters Civiel recht en Staats- en bestuursrecht in Leiden heeft Ronald enkele jaren bij Stibbe in Amsterdam gewerkt.

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Adviseren

over vergunningverlening van projecten die stikstofdepositie veroorzaken (Wet natuurbescherming).

Adviseren

over een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming in verband met voorgenomen sloop van gebouwen waarin zich vleermuizen bevinden.

Adviseren

over de vigerende wet-en regelgeving voor de productie van waterstof.

Adviseren

 van overheden en omgevingsdiensten over de bestuursrechtelijke (handhavings)mogelijkheden bij een (dreigend) faillissement van fabrieken.

Adviseren en procederen

over de mijnbouw(wetgeving), zoals seismisch onderzoek, aardgas, geothermie, CO2 opslag, boringen en winningsplannen.

Adviseren

over omgevingsrechtelijke vraagstukken voor windparken.

Begeleidng van Brzo-bedrijven

bij handhavingsissues op het gebied van milieu-, veiligheids- en arbeidsomstandighedenwetgeving (zoals Brzo, ATEX, geur, stof, ongewone voorvallen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, vergunningvoorschriften, Activiteitenbesluit en Arbowetgeving).

Begeleiding van decentrale overheden en omgevingsdiensten

bij diverse handhavingstrajecten wegens onvergunde lozingen van zeer zorgwekkende stoffen.

Adviseren

over de gevolgen van nieuwe (milieu)regelgeving, waaronder emissienormen uit het Activiteitenbesluit en sectorale wetgeving uit het BAL (Omgevingswet), voor de bedrijfsvoering van een onderneming.

Begeleiding

van omgevingsvergunningprocedures.

Aanbevelingen

Legal 500 2024

Energy: Regulatory, Band 2 & Rising Star

'Van der Feltz Advocaten has sound knowledge and a clear focus on the specifics of certain industries.’ ‘A team of very flexible and devoted lawyers with good, in-depth knowledge of the industry and capability to quickly acquire new, often technical knowledge, where necessary.’

Lidmaatschappen

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Lid van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV)
  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
  • Lid van het Leids Juridisch Genootschap

Publicatie